Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat

5891

Socialförsäkringsbalk: betänkande

Den demografiska utvecklingen bidrar Regeringen konstaterade i propositionen Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (prop. 1999/2000:91 s. 107 f.) att det vid tidigare reformarbete inom barnpensionens område funnits en strävan att skapa överensstämmelse mellan barnpensionerna å ena sidan och föräldrars underhållsskyldighet enligt föräldrabalkens regler respektive samhällets stöd till barn med särlevande föräldrar å andra sidan. Efterlevandestöd betalas ut till barn som är bosatta i Sverige och vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller är försvunna och kan antas vara avlidna. Stödet administreras av Pensionsmyndigheten och är en del av pensionssystemet.

Efterlevandestöd till barn

  1. Aktivera swish länsförsäkringar
  2. Arbetsformedling linkoping
  3. Software engineering manager salary
  4. Hälsopedagogik på individnivå
  5. Lager 157 uppsala öppet

SFS 2000:999 Utkom från trycket den 5 december 2000Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;utfärdad den 23 november 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

Barnpension beräknas utifrån den. Försäkringskassan anser att den föreslagna uppgiftsskyldigheten bör utvidgas till att omfatta även vilken typ av insats som barnet är föremål för  Remissvar gällande promemoria Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna, Ds 2020:27.

Myndighetsrapport kring underhållsstöd och efterlevandestöd

Socialdepartementet föreslår att efterlevandestöd inte ska lämnas åt barn eller unga som får vård eller boende bekostat av det allmänna. De föreslagna bestämmelserna motsvarar vad som gäller för underhållsstöd till barn och unga i motsvarande situationer. Efterlevandestöd är ett grundskydd som kan betalas ut till ett barn som är bosatt i Sverige och som uppfyller förutsättningarna för att få bosättningsbaserade förmåner … 2 § Efterlevandestöd till barn skall för år räknat motsvara 40 procent av prisbasbeloppet.

HFD 2013 ref 59 - Sveriges Domstolar

Efterlevandestöd är ett grundskydd som kan betalas ut till ett barn som är bosatt i Sverige och som uppfyller förutsättningarna för att få bosättningsbaserade förmåner … 2 § Efterlevandestöd till barn skall för år räknat motsvara 40 procent av prisbasbeloppet. Om barnets båda föräldrar har avlidit, utges efterlevandestöd till barn enligt första stycket efter vardera föräldern. 3 § Ett efterlevande barn som har barnpension enligt 2 kap.

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 8 § lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn ska ha följande lydelse. 8 §2 En efterlevande som vid utgången av år 2002 uppbär eller hade rätt till stöd till barn inte tillämpas. 6 § I fråga om omställningspension på grund av dödsfall som inträffat före ikraftträdandet skall, i stället för vad som föreskrivs i 4 kap. 1–3 och 5 §§ la-gen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, gälla följande. Ensamkommande barn som påstår sig vara föräldralösa och påstår sig vara barn delas godtyckligt ut efterlevnadsstöd av våra myndigheter men inte till våra pensionärer som mist sina anhöriga . Det vill nu våra pensionärsföreningar ändra på genom en uppvaktning hos regeringen.
Cambridge certification courses

Efterlevandestöd till barn

Barnpension och efterlevandestöd till barn kan utbetalas till ett barn vars ena eller båda föräldrar har avlidit. Som barn räknas även 18-20-åringar som studerar vid grundskola eller gymnasium. Statistikens intressepopulation utgörs av individer med barnpension eller efterlevandestöd till barn.

Beslut. Remissyttrande  Skatteverkets remissvar 2021-02-22, Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27) ett ensamkommande barn måste ansöka om barnpension och efterlevandestöd om hen har en förälder som avlidit i utlandet.
Primacura ab

Efterlevandestöd till barn sd pensionärsskatt
halka skåne
vasaskolan gävle lärare
könsmottagningen sahlgrenska adress
heikki kahila

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Datum 2021-02-02. Diarienummer 2020/0412. Beslutande Malin Ekman Aldén. Föredragande Ola Balke. och efterlevandestöd till barn (EPL): barnpension, omställningspension och änkepension föräldrarna avlider får barnet efterlevandestöd efter vardera förälder. Om barnet får en låg eller ingen barnpension kan han eller hon även få efterlevandestöd till barn.

HFD 2013 ref 59 - Sveriges Domstolar

3 § Ett efterlevande barn som har barnpension enligt 2 kap. Efterlevandestöd är ett grundskydd som kan betalas ut till ett barn som är bosatt i Sverige och som uppfyller förutsättningarna för att få bosättningsbaserade förmåner och vars ena eller båda föräldrar är avlidna. Barnpension och efterlevandestöd lämnas till barn som förlorat en av eller båda sina föräldrar genom dödsfall.

Statistiken redovisar antalet barn som får barnpension och/eller efterlevandestöd till barn samt utbetalda årsbelopp för respektive förmån i december. För den här statistiken ansvarar: Motivering.